ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป

โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2561

_____________________________________________________________________

 
กรอกเลขประจำตัวประชาชน
ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - (ขีด)
ตัวอย่าง 1251000153930

*หากกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดระบบจะไม่แสดงผล

 

 

 

ผลการสอบคัดเลือก

เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-สกุล
คณิตศาสตร์ (50 คะแนน)
ภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
ภาษาไทย (25 คะแนน)
สังคมศึกษา (25 คะแนน)
วิทยาศาสตร์ (50 คะแนน)
คะแนนรวม (200 คะแนน)
คิดเป็น 70% ได้
คะแนน O-net 30% ได้
รวม 100% ได้
อันดับที่ได้
ผลการสอบ