1. ห้องเรียนสีเขียว
2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง
3. ผลงานนักเรียน ภาวะโลร้อน