[2 ม.ค. 62]ประกาศคะแนนสอบ Pre-test ห้องเรียนพิเศษ

ผลการสอบโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้ ชั้นประถมปีที่ 4 – 6 (Satriwithaya Pre-test)

คะะแนนสอบนักเรียนรายบุคคล

นักเรียนที่ได้รับรางวัล