[17 มี.ค. 56] เด็กสตรีวิทย์เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ IEYI 2013 (ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย


 

   เครื่องปอกเปลือกไข่ต้ม สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสตรีวิทยา
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ IEYI 2013
(ผลงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชนนานาชาติ) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

1. เด็กหญิงวิภาวี              วาณิชยชาติ      ม.3.10

2. เด็กหญิงปัจฉิมา            ชัยชนะดารา     ม.3.10

3. เด็กหญิงญาณิศา           เพ็ญโรจน์        ม.3.10

4. เด็กหญิงปวีณา             นัทธีศรี           ม.3.10

5. เด็กหญิงณัฐวิภา            หนูคำ            ม.3.10

6. เด็กหญิงอริสรา             ชาญพิชัย        ม.3.10


นางสาวรัตนวดี โมรากุล ที่ปรึกษา/ควบคุมทีม