เริ่มแล้ววันนี้ !! คลินิกแอดมิชชั่นเพื่อให้คำปรึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชาแก่นักเรียนสตรีวิทยา

 

นักเรียน ม.6 ที่รักทุกคน

            ช่วงเดือนเมษายน 2554 งานแนะแนวจะจัดโครงการคลินิกแอดมิชชั่นขึ้น  เพื่อให้คำปรึกษาในการเลือกคณะ/สาขาวิชาแก่นักเรียน  จึงขอแจ้งกำหนดการรายละเอียดต่าง ๆ   เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบโดยทั่วกันและจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องดังนี้

1.  การรับ / การซื้อหนังสือระเบียบการคัดเลือกและการสมัคร

            1.1 การรับหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ  ที่สั่งซื้อผ่านงานแนะแนว   ให้นักเรียนมารับในวันที่ขอรับบริการให้คำปรึกษาที่ห้องแนะแนว

            1.2 การซื้อหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ (สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สั่งซื้อผ่าน งานแนะแนว)  ให้ไปซื้อได้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือสมาคมอธิการบดี แห่งประเทศไทย (อาคารทบวงมหาวิทยาลัยเก่า  ถนนศรีอยุธยา)  ตามวันเวลาที่ประกาศใน www.cuas.or.th

            1.3 วิธีสมัครและการชำระค่าสมัครตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร  Admissions ให้ดูรายละเอียดการสมัครใน  www.cuas.or.th

2.  วันเวลาสถานที่ในการบริการให้คำปรึกษา 

            วันที่  5 – 7  เมษายน  2554 เวลา  08.00 – 17.00 น. ณ  ห้องสมุด  อาคารเก้าทศวรรษ 

3.  ระดับชั้นที่จะมารับบริการให้คำปรึกษา

            วันอังคารที่  5  เมษายน   2554            6.1 (42)  6.4 (39)  6.5 (46)  6.9 (46)  6.13 (36)       =  209  

            วันพุธที่  6  เมษายน   2554  6.3 (45)  6.6 (39)  6.7 (33)  6.11 (48)  6.14 (38)  =  203

            วันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2554           6.2 (45)  6.8 (42)  6.10 (49)  6.12 (46)      =  182

4.  เอกสารที่จะต้องเตรียมนำมาในวันมาขอรับคำปรึกษา

            4.1 หนังสือระเบียบการคัดเลือกปีการศึกษา  2554 (รับในวันที่มาขอรับคำปรึกษา  เฉพาะคนที่สั่งซื้อกับครู)

            4.2 ใบคะแนน  GAT และ PAT ครั้งที่ 1 – 3 ที่สอบไว้

            4.3 slip คะแนน  O-NET  ทุกวิชาที่สอบ

            4.4 ใบ ปพ.1 (แสดง GPAX  6  ภาคเรียนที่รับวันที่  31  มีนาคม  2554)

            4.5 ใบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด  ปีที่ผ่านมา (ใบสีฟ้าของบัณฑิตแนะแนว)

            4.6 ตารางคะแนนต่ำสุดของคณะ / สาขาวิชาต่างๆ (แบบฟอร์มที่ อาจารย์เสาวภา แจกในห้องแนะแนว) (ถ้ามี)

5.  ขั้นตอนการขอรับบริการให้คำปรึกษา

            5.1   ลงทะเบียน (เซ็นชื่อในใบเซ็นชื่อ) ณ  ห้องสมุด  อาคารเก้าทศวรรษ

            5.2   รับแบบฟอร์มการเลือกคณะ  Admissions 1  และ  Admissions 2 (ฉบับส่งครู)  กรอกข้อมูลส่วนตัวและคณะที่ต้องการจะเลือก  10 คณะ ลงในแบบฟอร์ม  Admissions 1

            5.3   รับบัตรคิวในการป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

            5.4   ยื่นบัตรคิวให้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และคิดคะแนนด้วยตนเองตามคิวที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 2 อาคาร 7

            5.5   นำคะแนนที่ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์มาพิจารณาเลือกคณะที่ห้องสมุด

            5.6   กรอกข้อมูลอันดับของคณะ / สาขาวิชาที่เลือก  4 อันดับ  ลงในแบบฟอร์มการเลือกคณะ Admissions 2  (ฉบับส่งครู)  ด้วยดินสอ

            5.7   รับบัตรคิวเพื่อขอรับบริการให้คำปรึกษา

            5.8   นำใบเลือกคณะ Admissions 1 และ  Admissions 2  ขอคำปรึกษาจากวิทยากร (ตามคิว)

            5.9   หลังจากการให้คำปรึกษาพิจารณาร่วมกันกับวิทยากรแล้วให้นำข้อมูลการเลือกคณะ 4 อันดับในใบAdmissions 2  (ฉบับส่งครู)  กรอกลงในใบ Admissions 3 (ฉบับนักเรียน)  ซึ่งวิทยากรจะแจกให้ และส่งใบ Admissions 1 , 2  ให้วิทยากร

            5.10 นำใบ Admissions 3 (ฉบับนักเรียน)  ไปใช้ประกอบการสมัครยื่นคณะทาง  Website : www.cuas.or.th  ต่อไป  

 

กำหนดการ 5-7  เมษายน  2554

            08.00 – 08.30 น.                        ลงทะเบียน  รับแบบฟอร์มการเลือกคณะและกรอกข้อมูล     

            08.30 – 09.00 น.                        รับบัตรคิวและคิดคะแนนที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1  ชั้น 2 อาคาร 7

            09.00 – 12.00 น.                        พิจารณาเลือกคณะ  และขอรับคำปรึกษาจากวิทยากร

            12.00 – 13.00 น.                        พักรับประทานอาหารกลางวัน

            13.00 – 17.00 น.                        ขอรับคำปรึกษาจากวิทยากร (ต่อ)