[1 มี.ค. 55] ตารางวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 สำหรับ ม.1-5


 

โรงเรียนสตรีวิทยา

ตารางการวัดผลปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

 

วัน  เดือน  ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค21102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

6  มีนาคม

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส21104

ประวัติศาสตร์ไทย 2

พ.ศ. 2555

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

13.00

-

14.30

น.

1

30

อ21102

ภาษาอังกฤษ 2

 

13.00

-

14.30

น.

1

30

อ21102

ภาษาอังกฤษ 2  (Intensive)

 

14.35

-

15.35

น.

1

-

ว20207

เคมีในชีวิตประจำวัน

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

12  มีนาคม

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20208

คณิตศาสตร์เสริม 2  (Gifted)

พ.ศ. 2555

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส21103

สังคมศึกษา 2 

 

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส21103

สังคมศึกษา 2  (Gifted)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

13.00

-

14.00

น.

1

-

อ20202

English for Smart Kids 2

 

13.00

-

14.00

น.

1

-

อ20202

English for Smart Kids 2  (Intensive)

 

14.05

-

14.50

น.

-

45

ท20201

การใช้ห้องสมุด

 

14.55

-

15.25

น.

-

30

ง21102

การงานอาชีพ  2  (คอมพิวเตอร์ 1)

วันพุธที่

08.30

-

09.30

น.

1

-

ว21102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

14  มีนาคม

09.35

-

10.35

น.

1

-

ท21102

ภาษาไทย 2

พ.ศ. 2555

10.40

-

11.40

น.

1

-

ส20203

โลกศึกษา 1

 

10.40

-

11.40

น.

1

-

ส20203

โลกศึกษา 1 (Gifted)

หมายเหตุ          รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20216

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 2

ง20202

โปรแกรมสำเร็จรูป 2

ง21101

การงานอาชีพ 1 (งานบ้าน 1)

จ20252

ภาษาจีนประจำวัน 2

ท20202

การเขียนความเรียงขั้นสูง 1

พ21103

สุขศึกษา 2

พ21104

พลศึกษา 2

ว20206

ปฏิบัติการทางชีววิทยา

ศ21102

ศิลปะ 2

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

 

วัน  เดือน  ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค22102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

6  มีนาคม

10.05

-

11.05

น.

1

-

ส22104

ประวัติศาสตร์ไทย 4

พ.ศ. 2555

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

13.00

-

14.30

น.

1

30

อ22102

ภาษาอังกฤษ 4

 

13.00

-

14.30

น.

1

30

อ22102

ภาษาอังกฤษ 4  (Intensive)

 

14.35

-

15.35

น.

1

-

ว20203

ฟิสิกส์เบื้องต้น

 

14.35

-

15.35

น.

1

-

ว20209

เคมีเบื้องต้น

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค20204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

12  มีนาคม

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20210

คณิตศาสตร์เสริม 4 (Gifted)

พ.ศ. 2555

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส22103

สังคมศึกษา 4 

 

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส22103

สังคมศึกษา 4  (Gifted)

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

13.00

-

14.00

น.

1

-

อ20204

English for Smart Kids 4

 

13.00

-

14.00

น.

1

-

อ20204

English for Smart Kids 4  (Intensive)

วันพุธที่

08.30

-

09.30

น.

1

-

ว22102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4

14  มีนาคม

09.35

-

10.35

น.

1

-

ท22102

ภาษาไทย 4

พ.ศ. 2555

10.40

-

11.10

น.

-

30

ง22102

การงานอาชีพ  4  (คอมพิวเตอร์ 2)

หมายเหตุ          รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20214

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 2 (Gifted)

ค20218

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 4

ง20204

โปรแกรมสำเร็จรูป 4

ง22101

การงานอาชีพ  3 (งานบ้าน 2)

จ20254

ภาษาจีนประจำวัน 4

พ22102

สุขศึกษา 4

พ22103

พลศึกษา 4

ว20210

โลกและดาราศาสตร์เบื้องต้น

ศ20204

โยธวาทิต 3

ศ22102

ศิลปะ 4

ส20201

ท้องถิ่นของเรา (รัตนสังวาลย์)

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

วัน  เดือน  ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันอังคารที่

08.30

-

10.00

น.

1

30

ค23102

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6

6  มีนาคม

10.05

-

11.05

น.

1

-

ส23104

ประวัติศาสตร์ไทย 6

พ.ศ. 2555

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

13.00

-

14.30

น.

1

30

อ23102

ภาษาอังกฤษ 6

 

13.00

-

14.30

น.

1

30

อ23102

ภาษาอังกฤษ 6  (Intensive)

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20222

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 2

12  มีนาคม

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20212

คณิตศาสตร์เสริม 6  (Gifted)

พ.ศ. 2555

08.30

-

10.30

น.

2

-

ค20206

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

 

10.35

-

11.35

น.

1

-

ส23103

สังคมศึกษา 6 

 

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

13.00

-

14.00

น.

1

-

อ20210

Reading and Writing 2

 

13.00

-

14.00

น.

1

-

อ20210

Reading and Writing 2 (Intensive)

วันพุธที่

08.30

-

09.30

น.

1

-

ว23102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

14  มีนาคม

09.35

-

10.35

น.

1

-

ท23102

ภาษาไทย 6

พ.ศ. 2555

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ          รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

ค20220

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4

ง20206

โปรแกรมสำเร็จรูป 6

ง20210

ช่างดอกไม้ประดิษฐ์

ง23101

การงานอาชีพ 5 (การงาน 3)

ง23102

การงานอาชีพ 6 (คอมพิวเตอร์ 3)

จ20256

ภาษาจีนประจำวัน 6

ฝ20232

ภาษาฝรั่งเศสกับชุมชน 2

พ23103

สุขศึกษา 6

พ23104

พลศึกษา 6

ย20242

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2

ว20212

เทคโนโลยีชีวภาพ

ว20213

โครงงานวิทยาศาสตร์

ศ20206

โยธวาทิต 6

ศ23102

ศิลปะ 6

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค31103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 8

5 มีนาคม

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค31104

คณิตศาสตร์เข้มข้น  2 ( Gifted )

พ.ศ.2555

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส31103

สังคมศึกษา 8

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30241

ชีววิทยา 1

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30207

English through Entertainment

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30207

English through Entertainment  ( Intensive )

วันศุกร์ที่      

08.30

-

09.30 น.

1

-

ว30107

ดวงดาวและโลกของเรา

9 มีนาคม

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30201

ฟิสิกส์ 1

พ.ศ.2555

09.35

-

10.35 น.

1

-

ท30201

การอ่านและพิจารณาวรรณกรรมร้อยแก้ว

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ31102

ภาษาอังกฤษ 8

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ31102

ภาษาอังกฤษ 8 ( Intensive )

วันอังคาร

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30220

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 4

13 มีนาคม

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30202

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 8

พ.ศ.2555

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30208

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์  2 ( Gifted )

 

10.35

-

11.05 น.

-

30

ท30205

ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30219

Introduction to Writing

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30219

Introduction to Writing ( Intensive )

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ย30242

ภาษาเยอรมัน 2

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

จ30252

ภาษาจีน 2

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ญ30262

ภาษาญี่ปุ่น  2

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ฝ30232

ภาษาฝรั่งเศส 2

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ว30221

เคมี 1

วันพุธที่

12.30

-

14.00 น.

1

30

ท31102

ภาษาไทย 8

14 มีนาคม

14.05

-

15.05 น.

1

-

ส31104

ประวัติศาสตร์ไทย 8

พ.ศ.2555

 

 

 

 

 

 

 

 

           รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1.

พ31102

สุขศึกษาและพลศึกษา 2

12.

ง31102

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 8 ( คอมพิวเตอร์ 4 )

2.

ศ31102

ทัศนศิลป์ 2

13.

ง31103

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 13 ( คอมพิวเตอร์6 )

3.

ง31101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 7 ( งานประดิษฐ์ )

14.

ง30225

ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้

4.

ท30207

ประวัติวรรณคดี 2

15.

ง30227

ของชำร่วยสร้างอาชีพ

5.

ค30214

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์  2

16.

ง30241

การจัดสวน

6.

ค30292

ทักษะพื้นฐานการพิสูจน์

17.

ง30201

คอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธี

7.

ค30224

ฝึกปฏิบัติการวิจัย

18.

ง30204

โปรแกรมภาษาซี

8.

ว30282

การสืบเสาะและการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์

19.

อ30202

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 2

9.

ส30202

การเมืองการปกครองของไทย

20.

อ30202

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 2 ( Intensive )

10.

ส30209

กฎหมาย 2

 

 

 

11.

ศ30201

การออกแบบ  2 มิติ

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

วัน เดือน ปี

ช่วงเวลา

เวลา

รายวิชา

ชั่วโมง

นาที

วันจันทร์ที่

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค32103

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 10

5 มีนาคม

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค32104

คณิตศาสตร์เข้มข้น 4 ( Gifted )

พ.ศ.2555

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส32103

สังคมศึกษา 10

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30212

English through Newspaper

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30212

English through Newspaper ( Intensive )

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30243

ชีววิทยา 3

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

ว30248

ชีววิทยาหลัก 3

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ฝ30234

ภาษาฝรั่งเศส 4

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

จ30254

ภาษาจีน 4

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ญ30264

ภาษาญี่ปุ่น 4

วันศุกร์ที่      

08.30

-

09.30 น.

1

-

ว30104

ชีววิทยาพื้นฐาน

9 มีนาคม

08.30

-

10.00 น.

1

30

ว30102

ฟิสิกส์พื้นฐาน

พ.ศ.2555

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30203

ฟิสิกส์  3

 

08.30

-

10.30 น.

2

-

ว30208

ฟิสิกส์หลัก  3

 

10.35

-

11.35 น.

1

-

ส30207

โลกศึกษา

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ32102

ภาษาอังกฤษ 10

 

12.30

-

14.00 น.

1

30

อ32102

ภาษาอังกฤษ 10 ( Intensive )

 

14.05

-

15.05 น.

1

-

ท30202

การพูดต่อที่ประชุมชน

วันอังคาร

08.30

-

10.00 น.

1

30

ค30222

คณิตศาสตร์เสริมทักษะ 6

13 มีนาคม

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30204

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม  10

พ.ศ.2555

08.30

-

10.30 น.

2

-

ค30210

คณิตศาสตร์เสริมประสบการณ์ 4

 

10.05

-

11.05 น.

1

-

ส30206

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

 

 

 

 

พักกลางวัน

 

 

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30220

Intermediate Writing

 

12.30

-

13.30 น.

1

-

อ30220

Intermediate Writing ( Intensive )

 

13.35

-

14.35 น.

1

-

ส30203

กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ว30223

เคมี 3

 

13.35

-

15.05 น.

1

30

ว30228

เคมีหลัก 3

วันพุธที่

12.30

-

14.00 น.

1

30

ท32102

ภาษาไทย 10

14 มีนาคม

14.05

-

15.05 น.

1

-

ส32104

ประวัติศาสตร์ไทย 10

พ.ศ.2555

 

 

 

 

 

 

 


        รายวิชาต่อไปนี้จัดสอบนอกตาราง

1

ท32102

ภาษาไทย 10 ( Gifted )

8

ว30290

โครงงานวิทยาศาสตร์ 1

2

พ32102

สุขศึกษาและพลศึกษา 4

9

ศ30214

การออกแบบการแต่งกายนาฏศิลป์

3

ศ32102

ดนตรี 2

10

ง30222

การจัดดอกไม้สดขั้นพื้นฐาน

4

ง32101

การงานอาชีพ ฯ 9 (บ้านและธุรกิจ )

11

ง30281

การบัญชีเบื้องต้น

5

ง32102

การงานอาชีพ ฯ 10 (คอมพิวเตอร์ 5 )

12

อ30204

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 4

6

ง32104

การงานอาชีพ ฯ 14 (คอมพิวเตอร์ 8 )

13

อ30204

ภาษาอังกฤษทักษะฟัง – พูด 4 ( Intensive )

7

ค30216

คณิตศาสตร์เพิ่มพูนประสบการณ์ 4

14

ซ30274

ภาษารัสเซีย 4