[2 ม.ค. 56] รับสมัครนักเรียน ม.5 เข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน คนที่ 33 ปีการศึกษา 2556


Download ใบสมัคร คลิกที่นี่


 
การเลือกตั้งประธานนักเรียน
โรงเรียนสตรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 2 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556


     เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นไปตามระเบียบโรงเรียนสตรีวิทยา ว่าด้วยเรื่องสภานักเรียน และการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา หมวดที่ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  รายละเอียดดังนี้

ข้อ 1    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน
           1.1    ผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียน จะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555
           1.2    มีคุณครูรับรองความประพฤติ 5 คน
           1.3    มีนักเรียนรับรองความประพฤติ 100 คน
           1.4    มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
           1.5    มีระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียนอย่างสมบูรณ์ รับรองโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
           1.6    ไม่ดำรงตำแหน่งอื่นใด  หลังได้รับการเลือกตั้ง
ข้อ 2     การสมัครรับเลือกตั้ง
           2.1    ขอใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ห้องคณะกรรมการนักเรียน หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.satriwit.ac.th
           2.2    ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน หรือห้องคณะกรรมการนักเรียน ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด
           2.3    หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ใช้วิธีจับฉลาก (จับฉลากวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 16.00 น.)
ข้อ 3    หลักฐานการสมัคร
           3.1    รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบัน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 1 รูป
           3.2    สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
           3.3    รายชื่อครูผู้รับรองพร้อมลายเซ็น 5 คน
           3.4    รายชื่อนักเรียนผู้รับรองพร้อมลายเซ็น 100 คน
           3.5    สำเนาใบรับรองผลการเรียน

ข้อ 4    การหาเสียง
           4.1    ข้อบังคับในการหาเสียง
                      4.1.1    ต้องไม่หาเสียงขณะกำลังเรียน
                      4.1.2    ต้องดำเนินการภายในโรงเรียนสตรีวิทยา
                      4.1.3    ต้องไม่นำความเดือดร้อนเสื่อมเสียมาสู่โรงเรียนและผู้อื่น
                      4.1.4    ต้องใช้ภาษาทั้งในการหาเสียง แถลงนโยบาย รวมทั้งการพิมพ์และโฆษณา ด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และขนบธรรมเนียมอันดีงาม
           4.2    ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งมีสิทธิว่ากล่าวตักเตือน หรือห้ามปราม หรือถอนใบสมัครของผู้สมัครรับการเลือกตั้งที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับในการหาเสียง
ข้อ 5    ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
    นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2555
ข้อ 6    การนับคะแนน
           6.1    ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเพื่อตกลงหลักเกณฑ์พิจารณาบัตรดี บัตรเสีย และวิธีการนับคะแนนให้เป็นที่ชัดเจนก่อนการเลือกตั้งและต้องประกาศชี้แจงให้นักเรียนทั้งหมดทราบก่อนลงคะแนนเสียง
           6.2    การตรวจนับคะแนน ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ทำการนับคะแนนภายหลังจากหมดเวลาเลือกตั้งที่กำหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการเลือกตั้งนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้นำผลการนับคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และต้องเก็บบัตรคะแนนไว้ทั้งหมดจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้ง
           6.3    การนับบัตรคะแนนเลือกตั้ง ต้องนับให้เสร็จในวันเลือกตั้ง
           6.4    ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การลงคะแนนและการตรวจจับได้หน่วยละ 1 คน ผู้แทนมีสิทธิทักท้วงทันที เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด
ข้อ 7    ผลการเลือกตั้ง
           7.1    นักเรียนที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานนักเรียน
           7.2    ถ้ามีบุคคลที่ลงสมัครเพียงคนเดียว ให้บุคคลนั้นทำหน้าที่เป็นประธานนักเรียนโดยไม่ต้องมีการเลือกตั้ง
           7.3    ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้ง

*********

 
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ได้กำหนดการเลือกตั้งไว้ดังนี้
           พุธที่ 2 – ศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2556                    รับสมัคร
           ศุกร์ที่ 11 ม.ค. 2556    เวลา 16.00 น.          จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร
           จันทร์ที่ 14 ม.ค. 2556                                แนะนำตัวหน้าเสาธง
           อังคารที่ 15 ม.ค. 2556                               Debate นโยบายหน้าเสาธง
           จันทร์ที่ 21 ม.ค. 2556                                เลือกตั้ง