[8 ม.ค. 57] ประกาศเลื่อนการเข้าค่ายพักแรม ม.1

เนื่องจากทางโรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดให้มีการนำนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายพักแรม เนตรนารี ยุวกาชาต

ณ ค่ายริมขอบฟ้า จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2557

ด้วยเนื่องในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การเดินทางไปส่ง-รับ นักเรียนของผู้ปกครองอาจเกิดความไม่สะดวก

งานกิจกรรมนักเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเข้าค่ายพักแรมฯ เป็นวันที่ 28-29 มกราคม 2557