[29 เม.ย. 57] กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนไปแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนไปแข่งขันสวดโอ้เอ้ วิหารราย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงล้วนของกระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา