[15 ม.ค. 58] หนึ่งเดียวของสตรีวิทยา คว้าเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ TEDET

 

 

ขอแสดงความยินดี กับหนึ่งเดียวของสตรีวิทยา เด็กหญิงยศธร อิ่มแสงสุข ม.1.3 (นักเรียนในโครงการห้องเรีย นพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.) ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 ในโครงการประเมินและพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2557