[18 ก.พ. 58] นักเรียนสตรีวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ

     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสตรีวิทยา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.และสอวน. ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ผลงานเรื่อง การประดิษฐ์เตาปิ้งไฟฟ้าประหยัดพลังงานโดยใช้หลักการสะท้อนพาราโบลา
ผู้จัดทำโดย 
1. นางสาวปัทมพร กิตติบัญชากุล ม.6.7
2. นางสาวณัฏฐธิดา จันทศรีสวัสดิ์ ม.6.7
3. นางสาวศรสวรรค์ ศรีรัตนาพร ม.6.7

ครูที่ปรึกษา
1. นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา 
2. นางสาวรัตนวดี โมรากุล
3. นายโกเมน ปาปะโถ