นักเรียน 5.7 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์) โรงเรียนสตรีวิทยาชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

โรงเรียนสตรีวิทยาชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 การแข่งขันงานศิลหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553

1.นางสาว ฐิติกานต์ กัลยาณะธรรม  ม.5.7

2.นางสาว กานติมา กุนทีกาญจน์    ม.5.7

3.นางสาวธัญพิชชา เหล่าธนานุกูล  ม.4.7