[16 ส.ค. 58] ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคว้า 1 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง 2 เชิดชูเกียรติ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย อพวช. ศูนย์ภาคกลาง


 

 

          วันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ซึ่งโรงเรียนสตรีวิทยาได้ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด มีผลการประกวดดังนี้

 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


1. รางวัลเหรียญทอง สาขากายภาพ
โครงงานเรื่อง การวิเคราะห์กลุ่มสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากสารสกัดจากมะเขือเปราะ
ผู้จัดทำ นางสาวธนพร เลิศวงศ์ตระกูล ม.6.7 และ นางสาวพัทธาวีร์ สุวรรณิก ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน ปาปะโถ2. รางวัลเหรียญเงิน สาขากายภาพ
โครงงานเรื่อง การศึกษาวิธีการสังเคราะห์เซลลูโลสไฮโดรเจลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำ
ผู้จัดทำ  นางสาวสาธิตา ผู้สันติ ม.6.7 และ นางสาวอัญชิสา เปล่งอารมณ์ ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน ปาปะโถ


3. รางวัลเหรียญทองแดง สาขากายภาพ

โครงงานเรื่อง การหาพื้นที่ที่ไม่เป็นเรขาคณิต
ผู้จัดทำ นางสาวณัฐณิชา โพธิ์แก้ว ม.6.7 และ นางสาวประภัสสร อุไรสินธว์ ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน ปาปะโถ และนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์ 

4. รางวัลเหรียญทองแดง สาขากายภาพ

โครงงานเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแปลภาพเอกสารภาษาไทยเป็นตัวอักษรบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้จัดทำ นางสาวญาณิศา  รังสีเลิศ ม.6.7, นางสาวพรภัทรา  จุฬามณี ม.6.7 และ นางสาววรัทยา   พนมชัยสว่าง ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายสุปัญญา ยังศิริ และนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์


5. รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขากายภาพ
โครงงานเรื่อง การสังเคราะห์นาโนไททาเนตจากเเร่ Magnetic leucoxene เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียสีย้อมเมทิลไวโอเลต
ผู้จัดทำ นางสาวกนิษฐา เเจ้งสุทธิวรวัฒน์ ม.6.7 และ นางสาวฐิติพร จีระมงคลพาณิชย์ ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายโกเมน  ปาปะโถ และนายมนต์ชัย สิทธิจันทร์5. รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีวภาพ

โครงงานเรื่อง การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) ด้วยกระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน (Transesterification)
ผู้จัดทำ  นางสาวณัฐวรรณ แสงไสว ม.6.7 และ นางสาวอัจฉริยาพรรณ ตังธนาวิรุตม์ ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน ปาปะโถ


7. รางวัลเหรียญทองแดง สาขาชีวภาพ
โครงงานเรื่อง พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยที่เกิดจากเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์โดยการประกบหน่อ
ผู้จัดทำ  นางสาวเสาวลักษณ์  พวงทอง ม.6.7 และ นางสาวพุธิตา  ตติยานุพันธ์วงศ์ ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน ปาปะโถ


8. รางวัลเชิดชูเกียรติ สาขาชีวภาพ
โครงงานเรื่อง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ( Tyrosinase)และการต้านสารอนุมูลอิสระจากสารสกัดสมุนไพร
ผู้จัดทำ นางสาวชนากานต์ เหล่าสุอาภา ม.6.7 และ นางสาวโสมอุษา พูลสวัสดิ์ ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายปราโมทย์  น้ำยาง และนายโกเมน ปาปะโถ


9. รางวัลเหรียญเงิน สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
โครงงานเรื่อง การพัฒนารถเข็นคนพิการขึ้นพื้นต่างระดับ
ผู้จัดทำ นางสาวณัฐนันท์ หล่อวัฒนกิจชัย ม.6.7 และ นางสาวพีรยา รูปช้าง ม.6.7
ครูที่ปรึกษาโครงงาน นายชูเกียรติ ชัยชนะดารา และนายโกเมน ปาปะโถ


นักเรียนที่ได้รางวัลสาขากายภาพนักเรียนที่ได้รางวัลสาขาชีวภาพนักเรียนที่ได้รางวัลสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์