รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554

 

 

เลื่อนการสอบภาษาอังกฤษเข้าโครงการ Intensive English Programme

วันพฤหัสบดีที่  6 มกราคม 2554  เวลา 15.30 – 17.00 น.

ตึก 5 ชั้น ชั้น 5 อาคารเบญจภัทรดิเรก

นักเรียนควรมาก่อนเวลาสอบ

นักเรียนต้องนำดินสอ 2B และยางลบดินสอมาด้วย  

 

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 1 7501
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.1 42176 เด็กหญิงณัชชา รักษ์จันทร์ วิทย์-คณิต  
2 3.1 42259 เด็กหญิงธมลวรรณ ชุณหะ วิทย์-คณิต  
3 3.1 42267 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ลิ้มสุขวัฒน์ วิทย์-คณิต  
4 3.1 42277 เด็กหญิงธันยธรณ์ สุนทวัฒโรดม วิทย์-คณิต  
5 3.1 42283 เด็กหญิงธิติมณี กล่อมเกลา วิทย์-คณิต  
6 3.1 42295 เด็กหญิงนฤพร อารักษ์วาณิช วิทย์-คณิต  
7 3.1 42297 เด็กหญิงนลิณี ทองเกษม วิทย์-คณิต  
8 3.1 42310 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วนุกูลกิจ วิทย์-คณิต  
9 3.1 42382 เด็กหญิงเปมิกา เพ็ชรรัตนาภรณ์ วิทย์-คณิต  
10 3.1 42427 เด็กหญิงพิชญา บุญทรัพย์ วิทย์-คณิต  
11 3.1 42451 เด็กหญิงภัคสุนันท์ ศิริสกุลเวโรจน์ วิทย์-คณิต  
12 3.1 42478 เด็กหญิงมณีรัตน์ ยมกกุล วิทย์-คณิต  
13 3.1 42479 เด็กหญิงมณีรัตน์ ฤทธิ์ชัยโรจน์ วิทย์-คณิต  
14 3.1 42481 เด็กหญิงมนสิชา อุทิศชลานนท์ วิทย์-คณิต  
15 3.1 42489 เด็กหญิงเมธาวี บวรทรัพย์ทวี วิทย์-คณิต  
16 3.1 42541 เด็กหญิงวรินทร ตั้งไตรธรรม วิทย์-คณิต  
17 3.1 42271 เด็กหญิงธัญนันท์ คณานับ อังกฤษ-คณิต  
18 3.1 42328 เด็กหญิงบุณิกา อ่วมอ่อง อังกฤษ-คณิต  
19 3.1 42529 เด็กหญิงวรรณวิมล ดิเรกอุดมศักดิ์ อังกฤษ-คณิต  
20 3.1 42752 เด็กหญิงปัณฑิตา วิตนากร อังกฤษ-คณิต  
21 3.2 42094 เด็กหญิงจิตราภา โรจนภัทรากุล วิทย์-คณิต  
22 3.2 42104 เด็กหญิงจุฑารัตน์ หงษ์คู วิทย์-คณิต  
23 3.2 42118 เด็กหญิงชนนิกานต์ เรืองรื่น วิทย์-คณิต  
24 3.2 42170 เด็กหญิงณฐพร แสงทองยิ่งดี วิทย์-คณิต  
25 3.2 42239 เด็กหญิงทิพากร กิจรุ่งโรจน์เจริญ วิทย์-คณิต  
26 3.2 42265 เด็กหญิงธัญชนก กมลชัยวานิช วิทย์-คณิต  
27 3.2 42315 เด็กหญิงนัยน์ปภรณ์ กอบสกุลกาญจน์ วิทย์-คณิต  
28 3.2 42423 เด็กหญิงพันธิตรา ภู่คำมี วิทย์-คณิต  
29 3.2 42506 เด็กหญิงรัญชิดา นพรัตน์ วิทย์-คณิต  
30 3.2 42517 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ม่วงศิริ วิทย์-คณิต  
31 3.2 42521 เด็กหญิงวรกานต์ ติ่งพัฒนะ วิทย์-คณิต  
32 3.2 42531 เด็กหญิงวรัชญา ดิษยธนะพัฒน์ วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 2  7502
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.2 42557 เด็กหญิงวิสสุตา ศรศุกลรัตน์ วิทย์-คณิต  
2 3.2 42564 เด็กหญิงศรัณยา รามเกียรติศักดิ์ วิทย์-คณิต  
3 3.2 42573 เด็กหญิงศิรดา ศรีประเสริฐ วิทย์-คณิต  
4 3.2 42637 เด็กหญิงหทัยชนก กันณีย์ วิทย์-คณิต  
5 3.2 42638 เด็กหญิงหทัยภัทร วิทุรานิช วิทย์-คณิต  
6 3.2 42669 เด็กหญิงอารียา บุญทรง วิทย์-คณิต  
7 3.2 42051 เด็กหญิงกรองทอง โตวรวิรัตน์ อังกฤษ-คณิต  
8 3.2 42056 เด็กหญิงกัญญนนท์ แก้วสาคร อังกฤษ-คณิต  
9 3.2 42190 เด็กหญิงณัฐชา ชัยรักเกียรติ์ อังกฤษ-คณิต  
10 3.2 42200 เด็กหญิงณัฐธิดา มลทวีไพศาล อังกฤษ-คณิต  
11 3.2 42205 เด็กหญิงณัฐนิชา เทียนเกษม อังกฤษ-คณิต  
12 3.2 42252 เด็กหญิงธนัตพร เชาว์โอฬาร อังกฤษ-คณิต  
13 3.2 42428 เด็กหญิงพิชญาภา สุมาลุย์ อังกฤษ-คณิต  
14 3.2 42538 เด็กหญิงวรัษฐา วุฑฒิสาร อังกฤษ-คณิต  
15 3.2 42656 เด็กหญิงอรรถจินดา ชัยธัมมะปกรณ์ อังกฤษ-คณิต  
16 3.2 42491 เด็กหญิงเมวารัฐ บุญรับ อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
17 3.2 42629 เด็กหญิงสุพิรญาณ์ ชัยสุวรรณ อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
18 3.2 42138 เด็กหญิงชยาภรณ์ เติมตฤษณา อังกฤษ-เยอรมัน  
19 3.3 42042 เด็กหญิงกมลนัทธ์ บุญญานุภาพกุล วิทย์-คณิต  
20 3.3 42043 เด็กหญิงกมลนัทธ์ ธุวโรจน์สกุล วิทย์-คณิต  
21 3.3 42048 เด็กหญิงกรกนก วงศ์ชาญศิลป์ วิทย์-คณิต  
22 3.3 42091 เด็กหญิงจิดาภา ตันสุทัตต์ วิทย์-คณิต  
23 3.3 42342 เด็กหญิงปภาวี ธรรมพูนผล วิทย์-คณิต  
24 3.3 42510 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ธนบำรุงกุล วิทย์-คณิต  
25 3.3 42209 เด็กหญิงณัฐมนต์ ลีละถาวรปัญญา อังกฤษ-คณิต  
26 3.3 42322 เด็กหญิงเนติมา ประทีปถิ่นทอง อังกฤษ-คณิต  
27 3.3 42480 เด็กหญิงมนต์ธิดา ชีวเลิศปัญญา อังกฤษ-คณิต  
28 3.3 42631 เด็กหญิงสุวภัทร ทัศนา อังกฤษ-คณิต  
29 3.6 42169 เด็กหญิงณชมน ผลประเสริฐ วิทย์-คณิต  
30 3.6 42185 เด็กหญิงณัฏฐา ศักดิ์เจริญยิ่ง วิทย์-คณิต  
31 3.6 42377 เด็กหญิงปิยาภรณ์ นาคศรีชุ่ม วิทย์-คณิต  
32 3.6 42379 เด็กหญิงปิยาภา เต็มสัมฤทธิ์ วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 3  7503
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.6 42395 เด็กหญิงพรรณนภา ชัยอมฤต วิทย์-คณิต  
2 3.6 42467 เด็กหญิงภัทราพร มีดอนรวก วิทย์-คณิต  
3 3.6 42487 เด็กหญิงมินตรา นานคงแนบ วิทย์-คณิต  
4 3.6 42497 เด็กหญิงรพีพรรณ ลาภพิเชฐ วิทย์-คณิต  
5 3.6 42501 เด็กหญิงรวิภา อริยพงศ์ไพโรจน์ วิทย์-คณิต  
6 3.6 42195 เด็กหญิงณัฐณิชา เอกอารีจิตร อังกฤษ-คณิต  
7 3.6 42457 เด็กหญิงภัทรณิชา เด่นเลิศชัยกุล อังกฤษ-คณิต  
8 3.6 42492 เด็กหญิงยลสิริ หงษ์หิรัญเรือง อังกฤษ-คณิต  
9 3.6 42646 เด็กหญิงอภิชญา การประกอบดี อังกฤษ-คณิต  
10 3.6 42750 เด็กหญิงณัฐชา ชาวคอนไชย อังกฤษ-คณิต  
11 3.6 42224 เด็กหญิงตติยา บวรสาโชติ อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
12 3.7 41374 เด็กหญิงกนกพร กัลยาวุฒิพงศ์ วิทย์-คณิต  
13 3.7 42054 เด็กหญิงกฤติมา ก้าวเกรียงไกร วิทย์-คณิต  
14 3.7 42107 เด็กหญิงเจนจิรา ศักดาประยูร วิทย์-คณิต  
15 3.7 42154 เด็กหญิงชุติมณฑน์ ยิ่งจำเริญศาสตร์ วิทย์-คณิต  
16 3.7 42180 เด็กหญิงณัฏฐ์ณัชชา อนันต์เตชภณ วิทย์-คณิต  
17 3.7 42189 เด็กหญิงณัฐชนก กรรมารวนิช วิทย์-คณิต  
18 3.7 42284 เด็กหญิงธีรารัตน์ โลทารักษ์พงษ์ วิทย์-คณิต  
19 3.7 42361 เด็กหญิงปัณฑารีย์ ทองหุ้ย วิทย์-คณิต  
20 3.7 42450 เด็กหญิงภัคจิรา ธรรมมานุธรรม วิทย์-คณิต  
21 3.7 42065 เด็กหญิงกาญจนา แซ่ตั้ง อังกฤษ-คณิต  
22 3.7 42108 เด็กหญิงเจนจิรา ตั้งจิตมุ่งมั่น อังกฤษ-คณิต  
23 3.7 42226 เด็กหญิงตรีรัตน์ ทองมั่ง อังกฤษ-คณิต  
24 3.7 42236 เด็กหญิงทิพย์ญาดา อยู่สบาย อังกฤษ-คณิต  
25 3.7 42273 เด็กหญิงธัญพิชชา ธัญญาวุฒิเลิศ อังกฤษ-คณิต  
26 3.7 42373 เด็กหญิงปิยธิดา แจ้งรัศมีกาล อังกฤษ-คณิต  
27 3.7 42553 เด็กหญิงวิภา แซ่ลี อังกฤษ-คณิต  
28 3.7 42751 เด็กหญิงธนัชชา สุขอิ่ม อังกฤษ-คณิต  
29 3.7 42278 เด็กหญิงธันยพร อ่ำประชา อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
30 3.8 42064 เด็กหญิงกาญจนา ทองรัตนตรัย วิทย์-คณิต  
31 3.8 42125 เด็กหญิงชนาภัทร บัวแตง วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 4  7504
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.8 42131 เด็กหญิงชนิตา แสงจันทร์ วิทย์-คณิต  
2 3.8 42434 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา อรุณรุ่งสวัสดิ์ วิทย์-คณิต  
3 3.8 42444 เด็กหญิงเพ็ญประภา จันทนภานันท์ วิทย์-คณิต  
4 3.8 42588 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พู่พวง วิทย์-คณิต  
5 3.8 42658 เด็กหญิงอรอารยา วรวราชัย วิทย์-คณิต  
6 3.8 42055 เด็กหญิงกอบพร จงคงคาวุฒิ อังกฤษ-คณิต  
7 3.8 42075 เด็กหญิงเกษนภัส อัษฎมงคลพันธ์ อังกฤษ-คณิต  
8 3.8 42099 เด็กหญิงจิรัสย์ ลิเอกวรรณเจริญ อังกฤษ-คณิต  
9 3.8 42344 เด็กหญิงประเทวี สตะเวทิน อังกฤษ-คณิต  
10 3.8 42347 เด็กหญิงปริณดา เทิดจิตอนันต์ อังกฤษ-คณิต  
11 3.8 42418 เด็กหญิงพัณณิตา ปัญญาสาคร อังกฤษ-คณิต  
12 3.8 42495 เด็กหญิงรติมา วงษ์กมลชุณห์ อังกฤษ-คณิต  
13 3.8 42496 เด็กหญิงรพิพรรณ มาโนช อังกฤษ-คณิต  
14 3.8 42536 เด็กหญิงวรัมพร สืบสาย อังกฤษ-คณิต  
15 3.8 42672 เด็กหญิงอุศณี เนียมสร้อย อังกฤษ-คณิต  
16 3.8 42756 เด็กหญิงจิตลภา สุวรรณเสนีย์ อังกฤษ-คณิต  
17 3.8 42415 เด็กหญิงพัชรมน โคจนา อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
18 3.8 42263 เด็กหญิงธัญชนก ชัยกิตติคุณ อังกฤษ-เยอรมัน  
19 3.9 42332 เด็กหญิงเบญญาภา โชติรัตนะศิริ วิทย์-คณิต  
20 3.9 42365 เด็กหญิงปาณิศา เจริญกุลศักดิ์ วิทย์-คณิต  
21 3.9 42040 เด็กหญิงวรัศวัลย์ กุลองคณานนท์ วิทย์-คณิต  
22 3.9 42063 เด็กหญิงกัลยรัตน์ โหมดวัฒนะ วิทย์-คณิต  
23 3.9 42070 เด็กหญิงกิตติญา ศรีบัญชาธนพัทธ์ วิทย์-คณิต  
24 3.9 42081 เด็กหญิงเขมิกา ธิติธัญธวัช วิทย์-คณิต  
25 3.9 42098 เด็กหญิงจิรวรรณ์ ร่ำรวยธรรม วิทย์-คณิต  
26 3.9 42105 เด็กหญิงจุฬารัชน์ มีชัย วิทย์-คณิต  
27 3.9 42132 เด็กหญิงชนิสรา เชื้ออินทร์ วิทย์-คณิต  
28 3.9 42139 เด็กหญิงชลลดา สุจิตต์มาลี วิทย์-คณิต  
29 3.9 42177 เด็กหญิงณัชพิมพ์ ศรีวิบูลย์ชัย วิทย์-คณิต  
30 3.9 42198 เด็กหญิงณัฐธิดา กรชาลกุล วิทย์-คณิต  
31 3.9 42208 เด็กหญิงณัฐพร เลิศธัญพันธ์ วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 5  7505 
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.9 42217 เด็กหญิงณิชา สัพโส วิทย์-คณิต  
2 3.9 42244 เด็กหญิงธนภรณ์ สว่างแจ้ง วิทย์-คณิต  
3 3.9 42247 เด็กหญิงธนัชชา มั่นคงดี วิทย์-คณิต  
4 3.9 42256 เด็กหญิงธนารีย์ ปรางทอง วิทย์-คณิต  
5 3.9 42268 เด็กหญิงธัญธร เอกพินิจพิทยา วิทย์-คณิต  
6 3.9 42269 เด็กหญิงธัญธร จิตสมานกุล วิทย์-คณิต  
7 3.9 42287 เด็กหญิงนพฤกษ์ ยิ้มรุ่งฤกษ์ วิทย์-คณิต  
8 3.9 42288 เด็กหญิงนภธร ธาวนพงษ์ วิทย์-คณิต  
9 3.9 42363 เด็กหญิงปัณฑิตา ชิตเพชร วิทย์-คณิต  
10 3.9 42374 เด็กหญิงปิยพร ปิลาเป็ง วิทย์-คณิต  
11 3.9 42380 เด็กหญิงปีย์วรา มักการุณ วิทย์-คณิต  
12 3.9 42436 เด็กหญิงพิมพ์อร โรจนวรหิรัญ วิทย์-คณิต  
13 3.9 42441 เด็กหญิงเพชรดา ศิริคันธะมาต วิทย์-คณิต  
14 3.9 42459 เด็กหญิงภัทรพิมพ์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ วิทย์-คณิต  
15 3.9 42513 เด็กหญิงลลิตา พิรัชวิสุทธิ์ วิทย์-คณิต  
16 3.9 42542 เด็กหญิงวรินทรา วัชรธรรม วิทย์-คณิต  
17 3.9 42543 เด็กหญิงวริศรา พุทธวงษ์ วิทย์-คณิต  
18 3.9 42560 เด็กหญิงศรัญญา เดชนที วิทย์-คณิต  
19 3.9 42591 เด็กหญิงศุภิสรา พงศ์สิทธิชัย วิทย์-คณิต  
20 3.9 42606 เด็กหญิงสิรรินทร์ ศศิมณีธัญสิน วิทย์-คณิต  
21 3.9 42628 เด็กหญิงสุพิชญา ปุรณะชัยคีรี วิทย์-คณิต  
22 3.9 42673 เด็กหญิงไอลดา ลีลาลัคนา วิทย์-คณิต  
23 3.9 42082 เด็กหญิงคณาคำ พงษ์ใหญ่ อังกฤษ-คณิต  
24 3.9 42133 เด็กหญิงชมพวรรณ พันธ์สนิท อังกฤษ-คณิต  
25 3.9 42233 เด็กหญิงทิพชมน ปฐมวัฒนศิริ อังกฤษ-คณิต  
26 3.9 42266 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ศรีสว่าง อังกฤษ-คณิต  
27 3.9 42445 เด็กหญิงเพ็ญพร วินะยานุวัติคุณ อังกฤษ-คณิต  
28 3.9 42514 เด็กหญิงลลิตา ฉัตรร่มเย็น อังกฤษ-คณิต  
29 3.9 42525 เด็กหญิงวรพร วัชชวัลคุ อังกฤษ-คณิต  
30 3.9 42248 เด็กหญิงธนัชชา กิจสนาโยธิน อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
31 3.10 42053 เด็กหญิงกฤตยาภา รอดยินดี วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 6  7506
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.10 42080 เด็กหญิงขวัญเเก้ว สุขกระสานติ วิทย์-คณิต  
2 3.10 42085 เด็กหญิงจรรยพร อร่ามเลิศตระกูล วิทย์-คณิต  
3 3.10 42088 เด็กหญิงจารุพัชร์ ประเสริฐดี วิทย์-คณิต  
4 3.10 42103 เด็กหญิงจุฑารัตน์ รัตนไชย วิทย์-คณิต  
5 3.10 42128 เด็กหญิงชนิกานต์ ตั้งจิตเที่ยงตรง วิทย์-คณิต  
6 3.10 42142 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ นพเก้า วิทย์-คณิต  
7 3.10 42144 เด็กหญิงชัญญาภัค เลี้ยงรักษา วิทย์-คณิต  
8 3.10 42183 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี บันลือปัญญาดี วิทย์-คณิต  
9 3.10 42207 เด็กหญิงณัฐปรียา ปิยศุภกิจ วิทย์-คณิต  
10 3.10 42222 เด็กหญิงดวงกมล ทองผุด วิทย์-คณิต  
11 3.10 42240 เด็กหญิงเทียนหทัย พรมลา วิทย์-คณิต  
12 3.10 42242 เด็กหญิงธนพร หวงพัฒนาพานิชย์ วิทย์-คณิต  
13 3.10 42285 เด็กหญิงนนทวร เจิมประสาทสิทธิ์ วิทย์-คณิต  
14 3.10 42291 เด็กหญิงนภัสกร งามเกียรติขจร วิทย์-คณิต  
15 3.10 42296 เด็กหญิงนลชนก เอี่ยมจิตเมตตา วิทย์-คณิต  
16 3.10 42307 เด็กหญิงนัทธมน อรุณมานะกุล วิทย์-คณิต  
17 3.10 42320 เด็กหญิงนุชวรา บัณฑรวรรณ วิทย์-คณิต  
18 3.10 42340 เด็กหญิงปภาวี กรัณยโสภณ วิทย์-คณิต  
19 3.10 42362 เด็กหญิงปัณฑิตา งามบริรักษ์ วิทย์-คณิต  
20 3.10 42368 เด็กหญิงปานชนก ทองมโนกูร วิทย์-คณิต  
21 3.10 42381 เด็กหญิงปุณยวีร์ อัมพรกลิ่นแก้ว วิทย์-คณิต  
22 3.10 42394 เด็กหญิงพรพันธ์ ปานงาม วิทย์-คณิต  
23 3.10 42398 เด็กหญิงพรรณรัตน์ พูลพิทยาธร วิทย์-คณิต  
24 3.10 42405 เด็กหญิงพลอยพรรณ วัฒนาศรมศิริ วิทย์-คณิต  
25 3.10 42426 เด็กหญิงพิชชากร อรรจน์ศรัณย์ วิทย์-คณิต  
26 3.10 42429 เด็กหญิงพิณพลอยยิ่ง เมืองชม วิทย์-คณิต  
27 3.10 42465 เด็กหญิงภัทรา ภัทรพันธุ์พงศ์ วิทย์-คณิต  
28 3.10 42474 เด็กหญิงมณิภา ธัมชนะเลิศ วิทย์-คณิต  
29 3.10 42477 เด็กหญิงมณียา หงส์สุวรรณกุล วิทย์-คณิต  
30 3.10 42494 เด็กหญิงรติมา ศิริพรอมาตย์ วิทย์-คณิต  
31 3.10 42545 เด็กหญิงวรุณลักษณ์ กิจบำรุงสาสน์ วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 7   7507
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.10 42577 เด็กหญิงศิริรัตน์ ตั้งอุทัยสุข วิทย์-คณิต  
2 3.10 42581 เด็กหญิงศุภกานต์ ยิ่งยวด วิทย์-คณิต  
3 3.10 42587 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ทวีกิจ วิทย์-คณิต  
4 3.10 42634 เด็กหญิงแสงระวี วัฒนเสถียรสินธุ์ วิทย์-คณิต  
5 3.10 42145 เด็กหญิงชาลิสา ถกลวิโรจน์ อังกฤษ-คณิต  
6 3.10 42163 เด็กหญิงฐานิดา พิชิตผจงกิจ อังกฤษ-คณิต  
7 3.10 42280 เด็กหญิงธันวรัตน์ ปทุมาสูตร อังกฤษ-คณิต  
8 3.10 42440 เด็กหญิงพุธิตา อรุณมหารัตน์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
9 3.11 42045 เด็กหญิงกมลรักษ์ จันทร์หอม วิทย์-คณิต  
10 3.11 42089 เด็กหญิงจารุวรรณ เอื้ออิทธิพร วิทย์-คณิต  
11 3.11 42120 เด็กหญิงชนัญชิดา ตอไมตรีจิตร วิทย์-คณิต  
12 3.11 42121 เด็กหญิงชนัญญา หิรัญสุรงค์ วิทย์-คณิต  
13 3.11 42127 เด็กหญิงชนิกานต์ อณิประกอบกุล วิทย์-คณิต  
14 3.11 42137 เด็กหญิงชยาภรณ์ นัยพร วิทย์-คณิต  
15 3.11 42141 เด็กหญิงชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ วิทย์-คณิต  
16 3.11 42165 เด็กหญิงฐิติมน สันติชัยรัตน์ วิทย์-คณิต  
17 3.11 42172 เด็กหญิงณภัทร วงศ์นำทรัพย์ วิทย์-คณิต  
18 3.11 42223 เด็กหญิงดวงทิพย์ เจนสัจวรรณ์ วิทย์-คณิต  
19 3.11 42253 เด็กหญิงธนาญา ศีลธิปัญญา วิทย์-คณิต  
20 3.11 42298 เด็กหญิงชณิชา นนทศิริชญากุล วิทย์-คณิต  
21 3.11 42300 เด็กหญิงนวพร การุณงามพรรณ วิทย์-คณิต  
22 3.11 42306 เด็กหญิงนัทธมน นันทนาสฤษดิ์ วิทย์-คณิต  
23 3.11 42316 เด็กหญิงนาถวดี ฤดีนิรมาน วิทย์-คณิต  
24 3.11 42318 เด็กหญิงนีรนาท สินกำเหนิด วิทย์-คณิต  
25 3.11 42324 เด็กหญิงบุญศิริ พิเชฐวีรชัย วิทย์-คณิต  
26 3.11 42329 เด็กหญิงบุษกร ธนโชติวรพงศ์ วิทย์-คณิต  
27 3.11 42333 เด็กหญิงปกเกศ กล้าหาญ วิทย์-คณิต  
28 3.11 42353 เด็กหญิงปวิตรา ศิลปสมัย วิทย์-คณิต  
29 3.11 42356 เด็กหญิงปวีร์สินี ฉัฎฐ์คุณเกษม วิทย์-คณิต  
30 3.11 42359 เด็กหญิงปัณฑณัฏฐ์ งามจินดาสกุล วิทย์-คณิต  
31 3.11 42393 เด็กหญิงพรปวีณ์ วีระภาคย์การุณ วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 8  7508
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.11 42414 เด็กหญิงพัชรมน สุขใย วิทย์-คณิต  
2 3.11 42430 เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์ จันทร์อัมพร วิทย์-คณิต  
3 3.11 42464 เด็กหญิงภัทรสุดา ฐานานุวัฒน์ วิทย์-คณิต  
4 3.11 42468 เด็กหญิงภันธิตรา ชาวนาฝ้าย วิทย์-คณิต  
5 3.11 42484 เด็กหญิงมนัสพร สุขบท วิทย์-คณิต  
6 3.11 42540 เด็กหญิงวรินกาญจน์ รังสิเกรียงไกร วิทย์-คณิต  
7 3.11 42547 เด็กหญิงวัชราภรณ์ วสุวัฏฏกุล วิทย์-คณิต  
8 3.11 42582 เด็กหญิงศุภกานต์ ทองยิ่งสกุล วิทย์-คณิต  
9 3.11 42607 เด็กหญิงสิริกร เล้งรักษา วิทย์-คณิต  
10 3.11 42613 เด็กหญิงสุชญา ชัชวาลวานิช วิทย์-คณิต  
11 3.11 42632 เด็กหญิงสุวัลยา บรรจงภาค วิทย์-คณิต  
12 3.11 42647 เด็กหญิงอภิศรา การประกอบดี วิทย์-คณิต  
13 3.11 42435 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ผสมทรัพย์ อังกฤษ-คณิต  
14 3.11 42520 เด็กหญิงอริสา ฉัตรไชยเดช อังกฤษ-คณิต  
15 3.11 42549 เด็กหญิงวันทิพย์ สู่ทรัพย์ อังกฤษ-คณิต  
16 3.11 42442 เด็กหญิงเพชรภัสสร อ้นขวัญเมือง อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
17 3.11 42544 เด็กหญิงวริศรา สินธุสอาด อังกฤษ-เยอรมัน  
18 3.12 42101 เด็กหญิงจิราภา ปฏิรพ วิทย์-คณิต  
19 3.12 42334 เด็กหญิงปณิดา กัณหะ วิทย์-คณิต  
20 3.12 42052 เด็กหญิงกรินทร โตรักตระกูล วิทย์-คณิต  
21 3.12 42073 เด็กหญิงเกวลี ศุภการัง วิทย์-คณิต  
22 3.12 42111 เด็กหญิงฉันชนก แซ่ลิ่ม วิทย์-คณิต  
23 3.12 42173 เด็กหญิงณภัทร ฉัตรธีรภัทร วิทย์-คณิต  
24 3.12 42179 เด็กหญิงณัฏฐชา ไทยาพงศ์สกุล วิทย์-คณิต  
25 3.12 42219 เด็กหญิงณิชารีย์ ฤกษ์ศิระทัย วิทย์-คณิต  
26 3.12 42225 เด็กหญิงตรีชุดา กิจการเจริญดี วิทย์-คณิต  
27 3.12 42257 เด็กหญิงธมนวรรณ จิ๋วราษฎร์อำนวย วิทย์-คณิต  
28 3.12 42262 เด็กหญิงธัญชนก แก้วนุกูลทร วิทย์-คณิต  
29 3.12 42289 เด็กหญิงนภสร ฉันทรัตนรักษา วิทย์-คณิต  
30 3.12 42299 เด็กหญิงนวพร วิจิตรอลงกรณ์ วิทย์-คณิต  
31 3.12 42301 เด็กหญิงนวพร วัชราดิลกกุล วิทย์-คณิต  
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเข้าเรียนในโครงการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรเข้ม ปีการศึกษา 2554
ห้องสอบที่ 9   7509
ลำดับที่ ห้อง เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล กลุ่มวิชาที่เลือก หมายเหตุ
1 3.12 42313 เด็กหญิงนันทนิด สีมันตรานนท์ วิทย์-คณิต  
2 3.12 42325 เด็กหญิงบุญสิตา เอกโพธิ์ วิทย์-คณิต  
3 3.12 42352 เด็กหญิงปวริศา เดี่ยวเพียรผล วิทย์-คณิต  
4 3.12 42355 เด็กหญิงปวีณนุช คีรีวิเชียร วิทย์-คณิต  
5 3.12 42358 เด็กหญิงปัญจพร แก้ววิเศษกุล วิทย์-คณิต  
6 3.12 42375 เด็กหญิงปิยะธิดา รัตนสุวรรณ วิทย์-คณิต  
7 3.12 42386 เด็กหญิงพนิตนาฎ จึงขจรเกียรติ วิทย์-คณิต  
8 3.12 42389 เด็กหญิงพรธีรา ทัศนานุกูลกิจ วิทย์-คณิต  
9 3.12 42401 เด็กหญิงพรรษมนต์ ศุภจารีรักษ์ วิทย์-คณิต  
10 3.12 42422 เด็กหญิงพันทิวา ศิลารักษ์ วิทย์-คณิต  
11 3.12 42424 เด็กหญิงพาขวัญ เสถียรวัฒน์ชัย วิทย์-คณิต  
12 3.12 42493 เด็กหญิงรติพร พานทองถาวร วิทย์-คณิต  
13 3.12 42499 เด็กหญิงรมิตา ลิสวัสดิรัตนากุล วิทย์-คณิต  
14 3.12 42516 เด็กหญิงลักษิกา วานิชผดุงธรรม วิทย์-คณิต  
15 3.12 42519 เด็กหญิงวณิชยา กมลสุธีชัย วิทย์-คณิต  
16 3.12 42555 เด็กหญิงวิภาวี เรืองสิทธิเดชกุล วิทย์-คณิต  
17 3.12 42575 เด็กหญิงศิรรัศ พันธุ์ทวี วิทย์-คณิต  
18 3.12 42589 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โลหะวิทยวิกรานต์ วิทย์-คณิต  
19 3.12 42603 เด็กหญิงสิทธิจิต ดรุณสนธยา วิทย์-คณิต  
20 3.12 42642 เด็กหญิงอดิศา เอาพาณิช วิทย์-คณิต  
21 3.12 42665 เด็กหญิงอาทิตยา ทิพยพรกุล วิทย์-คณิต  
22 3.12 42058 เด็กหญิงกัญญภัส แก้วสาคร อังกฤษ-คณิต  
23 3.12 42096 เด็กหญิงจิรนุช จงจักรพันธ์ อังกฤษ-คณิต  
24 3.12 42124 เด็กหญิงชนาภัทร เกตุแก้ว อังกฤษ-คณิต  
25 3.12 42194 เด็กหญิงณัฐณิชา สามัคคีวีระวัฒนะ อังกฤษ-คณิต  
26 3.12 42385 เด็กหญิงพนิตนันท์ สมศรี อังกฤษ-คณิต  
27 3.12 42466 เด็กหญิงภัทราพร เที่ยงธรรมวุฒิ อังกฤษ-คณิต  
28 3.12 42528 เด็กหญิงวรรณวนัช วิภาตะโยธิน อังกฤษ-คณิต  
29 3.12 42653 เด็กหญิงอรณิชา ศาศะวัตกุล อังกฤษ-คณิต  
30 3.12 42213 เด็กหญิงณัฐสินี ตรัยโพธินันท์ อังกฤษ-ฝรั่งเศส  
31 3.12 42586 เด็กหญิงศุภากร เทพยายน อังกฤษ-ฝรั่งเศส