[9 มี.ค. 60] ประกาศผลสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

1. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.
2. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. ประกาศผลสอบ ประเภทห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
4. ประกาศผลสอบ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทสอบคัดเลือก
5. ประกาศผลสอบ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ประเภทโควต้านักเรียนที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์
6. ประกาศผลสอบ ม.4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
ดูผลคะแนนเป็นรายบุคคล [คลิก]