ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน ตรวจสอบชั่วโมง รายละเอียดการให้ชั่วโมง ดาวน์โหลดฟอร์ม

Untitled Document

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ในรูปแบบใดก็ได้ แต่กิจกรรมต้องอยู่ในรูปโครงการโดยตั้งโครงการเองหรือเป็นโครงการความร่วมมือจากโรงเรียนหรือหน่วยงานภายนอก โดยแต่ละกิจกรรมจะคิดเวลาที่ทำจริง ด้วยเหตุนี้นักเรียนที่ทำกิจกรรมต้องทำรายงานและเขียนหัวข้อดังต่อไปนนี้ให้ชัดเจน
1. เขียนชื่อโครงการ รหัสนักเรียน เลขที่ ห้อง และชื่อนักเรียนให้ชัดเจนและถูกต้อง
2. ต้องมีที่มาและความสำคัญเพื่อช่วยเหลือสังคมชัดเจน
3. เขียนรายการกิจกรรมที่ดำเนินการให้ชัดเจน
4. เก็บหลักฐานเป็นภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรมให้ครบทุกช่วงเวลาดำเนินการในข้อ 3.
5. แนบหลักฐานเพิ่มเติมที่ทำให้เชื่อได้ว่านักเรียนทำกิจกรรมจริง
ในการปฏิบัติกิจกรรม นักเรียนสามารถทำกิจกรรมเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล โดยสามารถส่งรายงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ (ถ้าทำกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือรายห้องควรทำรายการเป็นรายกลุ่มหรือรายห้อง) นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้ตลอดเวลาซึ่งมีรายละเอียด

คลิก

โดยในรายวิชานี้จะวัดผลในปลายภาคเทอมที่ 2 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับ ม.ต้น และปลายภาคของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับ ม.ปลาย โดยผลการเรียนเป็น ผ หรือ มผ นักเรียนต้องทำกิจกรรมให้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดตามช่วงชั้น (ถ้าไม่ครบจะได้ผลการเรียน มผ ซึ่งนักเรียนจะไม่จบการศึกษา)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานในแบบโครงการทั่วได้จาก

คลิก


หรือโครงการของโรงเรียน

คลิก

เมื่อนักเรียนเขียนรายงานเรียบร้อยให้นักเรียนส่งไฟล์ตามระดับชั้นต่อไปนี้

ส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

**ถ้าไฟล์ที่นักเรียนส่งมาใหญ่จนไม่สามารถแนบไฟล์มาได้ ให้นักเรียนลดคุณภาพของภาพที่อยู่ในไฟล์รายงาน โดยใช้โปรแกรมลดขนาดภาพ**

จากนั้นให้ตรวจสอบการส่งรายงาน

ตรวจสอบการส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ตรวจสอบการส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตรวจสอบการส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตรวจสอบการส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบการส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตรวจสอบการส่งรายงานจิตอาสาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6