กรอกใบแจ้งความจำนง

คลิกเลือกประเภทการสมัคร
หมายเหตุ :
- ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลจะต้องใช้เลขประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบแจ้งความจำนงในการล็อกอินเข้าไปแก้ไขข้อมูล เมื่อนักเรียนกรอกใบแจ้งความจำนงเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปริ้นใบแจ้งความจำนงและ/หรือจดบันทึกเลขที่ใบแจ้งความจำนงไว้ด้วยเพื่อใช้ในกรณีต้องการแก้ไขข้อมูล

- นักเรียนที่สมัครประเภท ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ/สมัครออนไลน์ และ ม.4 สมัครออนไลน์ ให้พิมพ์(print)เฉพาะบัตรประจำตัวผู้สอบเท่านั้น สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563