Untitled Document

กรุณากรอกรหัสนักเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล

รหัสนักเรียน :

หมายเหตุ: นักเรียนชั้น ม.1 - ม.2 และ ม.4 - ม.5 สอบแก้ตัว ในวันที่ 12 พ.ค. 2563

นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว ในวันที่ 9 มี.ค. 2563